आइतवार, सेप्टेम्बर 19, 2021
घर ट्याग बगैंचा

ट्याग: वृक्षारोपण

खराब पोषणहरू प्रार्थना पोइन्टहरू uprooting

2
मत्ती १:15:१ But तर येशूले भन्नुभयो, 'स्वर्गको मेरा पिताले नरोपेको प्रत्येक बोट उखेलिनेछ। आज हामी हेर्नेछौं ...