शुक्रवार, सेप्टेम्बर 24, 2021
घर ट्याग भएको

ट्याग: भएको

सपना मा यौन सम्बन्धको विरुद्ध प्रार्थना

38
१ कोरिन्थी :1:१:6 के? तिमीहरू जान्दैनौ कि जो वेश्यासँग मिल्दछ ऊ एक शरीर हो। दुईको लागि, उहाँ भन्नुहुन्छ, हुनेछ!